פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
המחלה של גוש האירו והתרופה
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 05/06/2012 שעה 15:00)


המחלה של גוש האירו והתרופה

ד''ר דוד סיון


… you cannot reduce the debt burden by shrinking the economy, only by growing your way out of it.

… the creditors are in effect shifting the burden of adjustment on to the debtor countries and avoiding their own responsibility for the imbalances.
Soros
... אינך יכול להקטין את עומס החוב על ידי כיווץ הכלכלה, אלא רק על ידי צמיחה תצא מזה.
...
... הנושים למעשה מעתיקים את נטל התיקון לארצות החייבות ונמנעים מלטפל באחריות שלהם לחוסר האיזונים.
מקובל לחשוב שטיפול נכון במחלה כלשהי מתחיל באבחון מקצועי. קודם צריך לברר מהי המחלה של המתלונן ורק אחר כך לחשוב מהו הטיפול המתאים כדי שהמתלונן יבריא. אבחון לא נכון גורם לטיפול רפואי לא נכון, טיפול שאינו מתאים כלל לבעיה הרפואית ממנה סובל האיש ומשום כך מצבו הרפואי עשוי להחמיר. הוא עשוי להימצא בסכנת מוות כי הוא למעשה סובל ממחלה (X) שמסוכנת יותר מזו שלכאורה אובחנה, או שאפילו הטיפול השגוי מחריף את המחלה שלא אובחנה (רשלנות רפואית באבחון מחלה).

העיקרון הזה של אבחון נכון כתנאי לבחירת טיפול מתאים כדי לפתור כל בעיה שהיא, כולל בעיות כלכליות. המיתון המתפתח והולך בגוש האירו הוא תוצאה של מדיניות כלכלית שגויה שנקבעה בעקבות אבחון לא נכון.


אזור מטבע

גוש האירו הוקם בינואר 1999 על ידי קבוצה של 11 מדינות מהאיחוד האירופי. בסופה של שנת 1999, בדצמבר, זכה בפרס נובל לכלכלה פרופסור רוברט מנדל (Robert Mundell) בין השאר בזכות מחקריו בדבר השאלה מהו ''אזור מטבע אופטימלי''. בעצם כבר בראשית שנות השישים הוא הציע תשובות לשאלה שהפכה לאקטואלית עם הקמת גוש האירו כמה עשורים אחר כך. האזור הזה על פי הגדרתו של מנדל הוא כזה שבו המטרות של יציבות פנימית (אינפלציה נמוכה ותעסוקה מלאה) ושל יציבות חיצונית (מאזן תשלומים בר-קיימא) יכולות להתממש הכי בקלות.

במהלך השנים מאז הצטרפו עוד חוקרים שעסקו בנושא. מן המחקרים האלה עולה שכדי שאזור מטבע יהיה אופטימלי הוא צריך להיות מאופיין על ידי ((Optimum currency area):

  1. מתקיים שוק חופשי ופתוח בין הארצות שהצטרפו לאזור המטבע:
    • תנועה חופשית של עובדים בין הארצות,
    • תנועת חופשית של הון,
    • מחירים ושכר גמישים.
  2. יש מערכת שיתוף בסיכונים ברמת הגוש – העברת תקציבים (תשלומי העברה) אוטומטית לארצות שהושפעו מהתהליכים שנזכרו בסעיף הקודם, באמצעות הטבות מיסוי או חלוקת תקציבים לטובת ארצות פחות מפותחות באזור (= בגוש) המטבע.
  3. צריך שבגוש תפעל רשות פיסקאלית – שיתקיים איחוד פיסקאלי. זה במיוחד חשוב כאשר הגוש נמצא במצב של מלכודת נזילות.
  4. דמיון בין מחזורי העסקים של הארצות המשתתפות כדי לאפשר לבנק המרכזי של הגוש לנהל מדיניות אחידה.
משמעות המאפיין השני היא שברמת אזור המטבע קיימים מייצבים אוטומטיים שפועלים כמו תקציבי הרווחה, גם אם זה נדרש רק לטובת חלק מן המדינות החברות. מייצבים אוטומטיים הם למשל תשלומים על שירותי הרווחה (הבטחת הכנסה וקצבאות אחרות) ודמי האבטלה. אלה מתרחבים באופן אוטומטי בעת מיתון או משבר ומצטמקים כאשר הכלכלה צומחת. איחוד פיסקאלי (מס' 3) למעשה מייתר את מערכת שיתוף הסיכונים שלמעשה מהווה חלק מכלי המדיניות של הרשות הפיסקאלית.

המחקרים מלמדים כי גם במקרה הזה, של אזור מטבע, יש יתרון לגודל – לגודל השוק שמשתמש במטבע האחיד. בין התועלות הקשורות בכך ישנו ערך ההוצאות הנובעות מהמרת מטבע כאשר סחורה עוברת גבול בין מדינות, שנחסכות באזור מטבע. נמנעות גם ההוצאות על עמלות החלפת מטבע ונמנעות ההוצאות הקשורות באי-ודאות בדבר שערי חליפין. על ידי הסיוע לאיחוד שוקי ההון של הארצות החברות, איחוד המטבע אמור להקטין את הפגיעה בתוצר ובהכנסה של מכות-זעזועים (shocks) שמשפיעים רק על חלק מהארצות (מכות לא סימטריות). התארגנות הגוש מעודדת את המסחר בין החברות בגוש (Peter B. Kenen).


המחלה

גוש האירו הוקם ללא הבטחת ניידות חופשית של כל אמצעי הייצור, ובמיוחד לא של עובדים ולמעשה ללא כלים פיסקאליים – ללא רשות פיסקאלית ברמה כלשהי (מאפיין 2 או 3). אבל זה לא ממש הפריע בתחילת הדרך. זרמי ההון ענקיים, בין השנים 1999 – 2007, מהמדינות החזקות (מדינות הליבה) בגוש (בעיקר גרמניה וצרפת) המריצו את המשקים בפריפריה (Euro Agonistes). זרמי ההון גרמו להגברת ''היבוא'' לפריפריה מארצות הגוש האחרות. בעצם הם מימנו את התחזקות היצוא מארצות אחרות בגוש, כמו גרמניה למשל.

אבל עם השנים התהליך הניע התפתחות של חוסר איזון במאזן התשלומים הפנימי (עם ארצות הגוש האחרות) של ארצות הפריפריה שהלך והחריף: עודף גדול בחשבון ההון וגירעון גדול בחשבון השוטף שהוא בעצם תמונת הראי של חשבון ההון. במקביל גדל והלך העודף בחשבון השוטף של גרמניה וארצות אחרות בגוש. בעצם זרמי ההון אל הפריפריה שיפרו את המצב הכלכלי בארצות המוצא שלהם. כתוצאה התפתחה אופטימיות ברחבי הגוש, כי העתיד נראה מבטיח.

שיעור החוב ממשלתי (באחוזים) ביחס לתמ"ג
לחץ להגדלה
במקביל להרעה במאזן השלומים בארצות הפריפריה, התעוררה אינפלציה ונפגע כושר התחרות. מאחר והמאפיין של ניידות העובדים לא התקיים התהליך הזה נמשך עד פרוץ המשבר הפיננסי בסוף שנת 2007. כפי שניתן לראות בתרשים המוצג כאן (לחיצה עליו תקפיץ תרשים גדול יותר), במקביל להתפתחות חוסר האיזון במאזן התשלומים, ברוב ארצות הפריפריה התפתח תהליך של ירידה בעומס (שיעור) החוב הממשלתי. המשמעות היא שבעצם זרמי ההון מימנו בעיקר את התפתחות המגזר הפרטי שעלה ופרח.

המשבר של סוף 2007, ''המיתון הגדול'', עצר את זרמי ההון ונפגעה הגביה ממסים כפי שבדרך כלל קורה בעת משבר. ובמקביל נכנסה לפעולה הגדלה אוטומטית של ההוצאות הממשלתיות. בעת משבר שהלך והחריף, גדלו והלכו ההוצאות על שירותי הרווחה (כמו דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וכו') עם העמקת המשבר. תהליך זה לבדו גרם להיווצרות גירעונות גדלים והולכים ולצמיחת החוב הממשלתי. בעצם החובות הממשלתיים בפריפריה צמחו כי בגוש האירו לא היה קיים המנגנון האוטומטי, המתואר במאפיין מס' 2, לטיפול בסיכונים: העברות תקציבים אוטומטיות לכיוון הארצות הפחות מפותחות בגוש.

בקיצור עומס החוב הוא תוצאה של בעיית מאזן התשלומים – הוא איננו המחלה אלא תסמין (סימפטום). מי שמכיר את המחקרים על ''אזור מטבע אופטימלי'' ואת מוסדות גוש האירו יכול לציין שהמקור לבעיה במאזן התשלומים הוא חוסר הניידות של גורמי היצור, כמו עובדים, והבדלי רמות הפיתוח בין משקי ארצות הליבה של הגוש לבין אלה בפריפריה.

באפריל 2010, כאשר במוסדות הגוש כבר העריכו את חומרת המצב בגוש האירו, הם הנהיגו תוכניות של תשלומי העברה, מה שהוגדרו כתוכניות חילוץ. אלא שהן היו מותנות בגיוס כספים מהמדינות החברות (וגם ה-IMF) ובהסכמת המדינה המקבלת להפעלה בו-זמנית של תוכנית צנע שלכאורה אמורה לצמצם את עומס החוב. כתוב לכאורה כי בימים אלה מתברר והולך כי תוכניות הצנע האלה גרמו מיתון, או שהחריפו את המיתון, בארצות הגוש וזה כצפוי גרם גם לגידול אוטומטי בגירעונות ובעומס החוב.

בחלק ניכר מהתקשורת מוגדר המשבר המתפתח בגוש כ''משבר חובות''. בהגדרה המטרה הראשית, העיקרית, של התוכניות האלה היתה להוריד את גובה החובות. ככאלה תוכניות החילוץ היו שונות בתכלית מהמנגנון שהוגדר בסעיף מס' 2. המחלה של הפריפריה בגוש היא קודם כל בעיית חוסר האיזון במאזן התשלומים הפנימי, אבל נכון להיום ''הרופאים'' מתמקדים בטיפול בבעיית החובות שהמחלה הזאת גרמה.

מאפיין נוסף של המחלה במשקי הפריפריה היא בעיית ''מלכודת הנזילות'' בה נתונים משקי הפריפריה (David McWilliams: eurozone break-up is inevitable). זהו מצב בו הרחבת כמות הכסף, מדיניות מוניטרית גורמת לאנשים וחברות עסקיות לאגור כסף ולא להשתמש בו כמקור מימון. הבנקים שעמוסים בחובות מסופקים לא ממהרים להלוות כספים – אוגרים גם הם. התנהלות כזאת מדכאת או מחלישה את הביקושים, כפי שגורמות תוכניות הצנע. מדיניות מוניטרית לא תשנה דבר, היא לא אפקטיבית.

כדאי לציין שלמעשה תוכניות הצנע הוטלו על ידי מוסדות השוק גם על שאר המדינות החברות. מה שבולט בהחלטה הזאת זה שבמדינות כמו הולנד (בה נפלה הממשלה בגלל העניין), צרפת, גרמניה, בריטניה ואחרות, היתה (לפחות) בשנה האחרונה ירידה מאד משמעותית בשיעור הריבית על החוב (Government Bonds yields). משמעות העובדה הזאת היא שעומס החוב שלהן אינו מהווה בעיה – שהמשקיעים לא חוששים להלוות להן כסף. שהם לא חושבים על החוב של ממשלות אלה כחוב מסוכן. להיפך הם מסכימים להשקיע למרות הירידה במחיר (הריבית) שמשולם להם על ההסכמה. אבל גם לגבי המדינות האלה ''הרופאים'' מתמקדים בטיפול שגוי.


התרופה

מדיניות כלכלית נכונה צריכה לעורר במשקי הפריפריה תהליך מתמשך שיתמרץ את הביקושים ויפעל להורדת עומס החובות. מאחר ומדיניות מוניטרית מסורתית איננה אפקטיבית, הרי שמתבקשת מדיניות פיסקלאית מרחיבה כזאת שמאופיינת בסעיף מס' 2. במינון נכון מדיניות כזאת תגרום לחידוש הצמיחה ולכן לירידה בעומס החוב הממשלתי. ראשית, גידול בתמ''ג יקטין את שיעור החובות. שנית הצמיחה תרחיב את זרם ההכנסות של הממשלות (מגביה) ותקטין באופן אוטומטי את זרם ההוצאות שלהן. לבסוף, התהליך הזה יאפשר לגייס מקורות לתשלום חובות.


כמה הערות

יש מי שטען לאחרונה כי גוש האירו יצר את המכות הלא סימטריות (חוסר האיזון במאזן התשלומים) שכעת הורסות אותו. לא רק זה, אלא הגוש לא יצר מנגנון ראוי למנוע ו/או לטפל במכות כאלה (Lunch with the FT: Paul Krugman).

ג'ונסון ובון טוענים שכבר כמעט אי אפשר לשמר את החברות של יוון בגוש. הפסקת חברותה של יוון תהיה צעד נוסף בשרשרת ארועים שמובילה להתפרקות כאוטית של גוש האירו. (The End of the Euro: A Survivor's Guide).

קישורים:
האם כבר מאוחר מידי כפי שטוענים ג'ונסון ובון? אולי, אולי לא.

שני בכירים במנגנון המקצועי של הגוש רק מזהירים מפני הבאות. הראשון, מריו דרגהי, נשיא הבנק המרכזי של האיחוד האירופאי, הזהיר אתמול שההנהגה צריכה להבהיר את החזון של גוש המטבע במהירות כי הבנק המרכזי לא יכול למלא את החסר. הוא גם הציע שהאיחוד יתארגן לפקח על הבנקים ויקים קרן לביטוח פקדונות שתוכל למנוע ''ריצה על הבנקים'' לפני שיהיה מאוחר מידי. השני, אוֹלִי רהֶן, כלכלן בכיר של הנהלת האיחוד הזהיר שהגוש עשוי להתפרק ללא מנגנון ראוי לטיפול במשברים (ECB, EU officials warn euro's survival at risk).
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


אני חושב שזה הרבה יותר פשוט
FTG (שבת, 09/06/2012 שעה 2:00) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, אינני 'רופא' (כלכלן, לצורך הדיון). גם אינני רופא בלי מרכאות.

שנית, אני רואה פה אפשרות להסבר מכיוון אחר ופשוט.

באירופה יש ריבוי טבעי נמוך (נמוך ''מידי''). האוכלוסיה המקורית שם מצטמצמת (יש אמנם הגירה, אבל כנראה שהאוכלוסיה המהגרת תורמת פחות לכלכלה), ייתכן שזה משפיע על הכלכלה. תופעה דומה כנראה מתרחשת ביפן.

שלישית, הגישה הכלכלית שרואה בצמיחה חזות הכל, לדעתי היא מוטעית מיסודה. כמשל, מה קורה לבלון שמנפחים ומנפחים אותו? עדיף כנראה לשמור על יציבות.
_new_ הוספת תגובהאני חושב שזה הרבה יותר פשוט
בצלאל פאר (שבת, 09/06/2012 שעה 9:12)
בתשובה לFTG
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מעניין ביותר.

האוכלוסיה המהגרת לא רק שלא תורמת לכלכלה אלא פוגעת בה (מצריך הוצאות כלכליות וארגוניות מיוחדות להתמודד מולה).

צמיחה כלכלית איטית חשובה כי היא הביטוי של היציבות. צמיחה הכרחית בעיקר בחברות שהולכות וגדלות, אבל גם בחברות שמצטמצמות או נשארות במספרן. גם כדי לשמור על רמה כלכלית ראויה באוכלוסיה מצטמצמת צריכים להשקיע אל מול מנופים הכרחיים.
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 11:04)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בעולם שלנו יש לא מעט דוגמאות שלפי פרופסור אחד (יעקב מצר) לכלכלה: ''תרמה ההגירה תרומה של ממש לצמיחת המשקים קולטי ההגירה (במונחי תוצר כולל) בטווח הארוך''.

הדוגמה הבולטת בהיבט הציוני היא תרומת העליות השונות לצמיחה של המשק היהודי בתקופת המנדט והמשק הישראלי לאחר מכן.
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 09/06/2012 שעה 11:30)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לצמיחה יש תכונה מוזרה .
בהתחלה זה הרבה ואחר כך זה פחות .
אם זה מצויר בגרף זה נראה כמו ברך .
וככל שמתרחקים מההתחלה השיפוע נעשה קרוב יותר לאופקי .
_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 12:03)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 09/06/2012 שעה 16:17)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה סוד ואני לא רוצה שתדע .
_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 16:58)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא ביקשתי שתגלה סודות, אלא הבעתי תקווה שיש לך...
_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 09/06/2012 שעה 17:35)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דווקא יש לי . ואתה יודע גם כן .
_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 17:51)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בלי שתציג את נתוניך הטענה שלך (''לצמיחה יש תכונה מוזרה. בהתחלה זה הרבה ואחר כך זה פחות'') תלויה באוויר.

כך זה תמיד עם הכללות בעלות ניסוח גורף.
_new_ הוספת תגובהאני מקווה שיש לך נתונים לתמוך בהכללה הגורפת שלך?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 09/06/2012 שעה 17:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לך אפשרות
להסתכל על צמיחה . למדוד אותה . לעשות מהממצאים גרף .
זה נכון אפילו בצמיחה כלכלית .
אני אוכיח לך זאת בדוגמא שאתה תציג אם הנתונים הם נתוני אמת .
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
בצלאל פאר (שבת, 09/06/2012 שעה 14:24)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

התכוונתי להגירה השחורה של העשור האחרון שמגיעה לאירופה ולמזרח התיכון. ההגירה השחורה מאפריקה של היום אינה תורמת לחברה הישראלית מבחינה כלכלית גרידא.

ברור שיש מקרים אחרים. זה במקרה שחברות המהגרים הם משקל סגולי גבוה מבחינת השכלה, ידע, ניסיון ולפעמים גם הון ובאופן הזה יכולים לתרום לחברה הקולטת.
ההגירות היהודיות במאה ה-‏20 לארץ ישראל ולצפון אמריקה למשל הפכו לנחשונים ולגדעונים של מובילי התרבות בארץ ובצפון אמריקה.
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 16:56)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

התוספת לא משנה דבר. הטענה שלך כי ''האוכלוסיה המהגרת לא רק שלא תורמת לכלכלה אלא פוגעת בה'', נשארה חסרת שחר.
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
בצלאל פאר (יום שלישי, 12/06/2012 שעה 1:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני כמובן שולל את קביעתך. אוכלוסיה מהגרת יכולה לתרום אבל גם יכולה לגרום לקשיים ולסכסוכים מקומיים. אין נוסחה אחת וברורה. הכל תלוי במכלול הנתונים והמשתנים.
_new_ הוספת תגובהההגירה תורמת לכלכלה
דוד סיון (יום שלישי, 12/06/2012 שעה 5:33)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מתחיל בקביעות מופרכות ומעדיף להמשיך בכך ולא לבדוק ברצינות את המציאות והידע בתחום.

הטענה שלך כי ''האוכלוסיה המהגרת לא רק שלא תורמת לכלכלה אלא פוגעת בה'', נשארה חסרת שחר.
_new_ הוספת תגובהשלום דוד
FTG (שבת, 09/06/2012 שעה 17:11)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ציפיתי שתגיב לתגובה שלי ולא של אחרים. בכל מקרה אני רוצה לצרף שני קישורים:
1. לספר מעניין שדן בנושא הדמוגרפי של אירופה (שנכתב ע''י פרופסור (דמוגרף כמדומני) יהודי): ''The last days of Europe'':
2. סירטון קצר מיו-טיוב (אחד מרבים בנושא) על דיון שמזכיר את עניין הריבוי הנמוך שם:
אגב, הנושא והמאמר שלך מעניינים.
_new_ הוספת תגובההנושא הדמוגרפי ידוע ומוכר, אבל הוא לא העיקר
דוד סיון (שבת, 09/06/2012 שעה 18:11)
בתשובה לFTG
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. בזמנו כתבתי כמה דברים על הנושא הדמוגרפי (ראה: דיון 4924).
- כל מי שעוסק בתחום ומעודכן יודע שיש ארצות כמו יפן וגרמניה בהן האוכלוסיה לא צומחת או אפילו קטנה.

2. המאמר עוסק במציאות העכשוית - איך הגענו לאן שהגענו ואיך יוצאים מזה. להבהרת המציאות הדמוגרפית או הצפי בהקשר הזה יש תרומה שולית. בתמצית הבעיות העכשויות של גוש האירו, שתוארו כאן לא נגרמו על ידי בעיות דמוגרפיות.
_new_ הוספת תגובהאני חושב שזה הרבה יותר פשוט
בצלאל פאר (יום שלישי, 12/06/2012 שעה 1:07)
בתשובה לFTG
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בפועל האוכלוסיה המהגרת של היום היא אבן נגף לקידום כלכלי. מסתבר שהיום מרבית המהגרים הם ספח עודף לחברות המארחות והם הופכים באירופה ובישראל לנטל כלכלי וחברתי. ישנם מקומות באירופה המשתנים במהירות מבחינה דמוגרפית.פריז, לונדון ואמסטרדם נהפכו בעשר השנים האחרונות למקלט של אפריקאים ואסיאתים שרובם מוסלמים. אי אפשר להתעלם מהשינויים שמורגשים טוב גם ע''י המקומיים, אבל גם ע''י המבקרים שמבחינים בקלות בשינויים המתרחשים שם מדי שנה בשנה.
התרומה הכלכלית של המהגרים האלה היא שלילית משום שהם משמים יותר כעבדים נרצעים שמחליפים את העשירון האחרון במחירים נמוכים יותר, ובכך יוצרים שכבה נמוכה ומובטלת של מקומיים. אבל הרקע החברתי של המהגרים לא מאפשר להם להתאקלם בסביבת ההגירה והם מופלים לרעה. המתח החברתי משפיע מאוד ומורגש ביום יום.
יחסי הכוחות משתנים בשל הגירה בלתי נפסקת מאסיה ואפריקה, ולמרות מאמצי החזרת מהגרים שהם תמיד שוליים לאחרונה פורסם שמדינות מערב אירופה גירשו מתחילת השנה כ-‏30 אלף מהגרים אפריקאים/אסייתיים בין למדינות מוצאם ובין אם למדינות אירופה הדרומיות - קרי ספרד ואיטליה. אבל אלה רק טיפה בים כי במרכז ומערב אירופה יש ע''פ הערכות סבירות יותר מ-‏12 מיליון אפריקאים ואסייתיים.
כמובן שהללו אינם גורמים מייצבים כלכליים או חברתיים, ויתכן אפילו שיש לתופעה הזאת השפעה, גם אם שולית, על מצבה הכלכלי של אירופה.
_new_ הוספת תגובהאני חושב שזה הרבה יותר פשוט
דוד סיון (יום שלישי, 12/06/2012 שעה 5:38)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

טענתך כי ''בפועל האוכלוסיה המהגרת של היום היא אבן נגף לקידום כלכלי'', מופרכת.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי