פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
המבקר על הטבות מס לחברות הגדולות
עגל הזהב / דוד סיון (יום חמישי, 31/10/2013 שעה 15:00)


המבקר על הטבות מס לחברות הגדולות

''תהליך קבלת ההחלטות... בתחום המס לקוי''

ד''ר דוד סיוןלפני מספר חודשים כאשר עסקתי באיסוף מידע בקשר להטבות המס שניתנו לחברות הגדולות במשק, שמעתי שההחלטות בנדון לא מתקבלות על סמך בדיקה מסודרת. כאשר ביקשתי לקבל חומר כתוב על בדיקת כדאיות במקרה מסוים נעניתי שאינני יכול לקבלה. זאת משום שהיא מכילה מידע סודי על החברה.

מקריאה בדו''ח המבקר האחרון (64א) עולה מתברר שלא מדובר במקרה בודד, אלא בגישה שלמעשה מונעת שקיפות ושיש לכך סיבה:
תהליך קבלת ההחלטות של משרד האוצר בתחום המס לקוי, אינו מבוסס על עבודת מטה מסודרת הכוללת הצגת חלופות, ואינו מתועד כנדרש. לא נמצאו אסמכתאות לכך שטרם קבלת החלטות מיסוי בעלות השפעות פיסקליות מהותיות, הוצגו לפני מקבלי ההחלטות מלוא השפעותיהן המקרו-כלכליות של החלטות אלו...
המשמעות היא שתהליך קבלת ההחלטות בענייני מיסוי, כולל התכנון אסטרטגי, לא מתנהל כפי שראוי לצפות מהצוות המקצועי באוצר. פרוש הדבר שלא נערכת בדיקת כדאיות נאותה ומשום כך התוצאה איננה יכולה להיות אופטימלית. כל החלטה מהסוג הזה עשויה לקבוע את כיוון זרימתם של מיליארדי שקלים חשוב מאד שתהיה מיטבית.

כאשר סיפרתי לחבר על המשתמע מדו''ח המבקר הוא אמר שאין בסיפור הזה כל חידוש והזכיר שאבא אבן אמר יותר מפעם אחת כי עמים מקבלים את ההחלטות הנכונות רק לאחר שמיצו את כל שאר האפשרויות. בכל זאת מאחר והחלטות בנושא הנדון, כמו גם בשאר הנושאים הכלכליים, משפיעות באופן משמעותי על הציבור הרחב ראוי שהתהליך יתוקן, ובהקדם.
לוח 1: הטבות מס ע''פ החוק לעידוד השקעות הון (מיליארדי שקלים)
 200320042005200620072008200920102011סה''כ
כל המוטבים2.263.004.844.124.525.825.065.6535.27
טבע   1.351.292.411.582.272.8911.79
צ'ק פוינט   0.180.250.220.290.280.411.65
כי''ל   0.160.280.700.260.380.462.24
אינטל       1.02 1.02
סה''כ המאון העליון   1.691.833.332.133.963.7616.69
חלקו של המאון   41.0%40.4%57.2%42.2%70.0%  
מקורות:
ממצאים אמפיריים על חברות שהיו במעמד מפעל מאושר בשנים 2002 – 2010
הטבות המס של אינטל ב-‏2010: יותר ממיליארד שקל
אחת התוצאות שנבעו מהתהליך הלא אופטימלי שמתאר המבקר היא החלוקה בפועל של הטבות המס על פי החוק לעידוד השקעות הון. לכן יתכן שמטרת החוק, עידוד וצמיחה כלכלית וכמובן גידול בתעסוקה לא הושגה או שהושגה בממדים נמוכים יותר.

בלוח מוצגות סך הטבות המס משנת 2003 עד שנת 2010 שקיבלו כ-‏400 חברות ומה שקיבלו 4 החברות בראש הרשימה על פי נתוני 2010 - במאון העליון. מן הנתונים ניתן ללמוד כמה עובדות:
  1. סך ההטבות הוכפלו במהלך 8 שנים,
  2. שיעור חלקן של 4 החברות צמח מ-‏32% בשנת 2003 ל-‏70% בשנת 2010,
  3. בעצם עיקר הגידול בהטבות הלך למאון העליון,
  4. בתקופה 2006 – 2011 זכתה טבע בכ-‏70% מסך ההטבות, 16.7 מיליארד שקל, שניתנו למאון העליון, וכ-‏35% מסך ההטבות הכולל.
הגידול בהטבות המס נבע מגידול ברווחים (470% במאון העליון ו-‏29% בממוצע בלבד ביתר החברות) ומגידול משמעותי בשיעור ההכנסות המוטבות. הגידול בשני המשתנים האלה היה באופן משמעותי מהיר יותר במאון העליון. פרוש הדבר שבמהלך התקופה היתה הסטת פעילות כדי לזכות בהטבות המס ושהתהליך הזה היה מהיר יותר באופן מאד משמעותי במאון העליון. זה מסביר את העובדה שבמהלך התקופה ירד שיעור המס האפקטיבי ששילמו 4 החברות האלה מ-‏16% ל-‏3.3% בשנת 2010, כאשר הירידה בחברות האחרות היתה איטית ונמוכה יותר או לא התרחשה כלל ממצאים אמפיריים על חברות שהיו במעמד מפעל מאושר בשנים 2002 – 2010).במהלך התקופה (2003 – 2010) ניתנו הטבות במס בכ-‏35 מיליארדי שקלים, כאשר מרביתם הגיעו לקופות החברות במאון העליון. אלה סכומים משמעותיים בכדי לנתבם על ידי החלטות לא אופטימליות.

בהקשר הזה כדאי שהנוגעים בדבר יקחו בחשבון את תרומת העסקים הקטנים לצמיחת המש ולתעסוקה כפי שמראים מחקרים שנערכו במרכז המחקר של הכנסת.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי