פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
זליכה – מהו שם המשחק?
דוד סיון (יום שלישי, 02/02/2010 שעה 15:00)


זליכה – מהו שם המשחק?

ד''ר דוד סיוןלפני מספר שנים מצאתי את עצמי שבע רצון מאד כאשר התברר לי שיש בתוך השרות הציבורי מי שדואג למנהל תקין; מי שדואג לבער את השחיתות ממשרדי הממשלה. מעט אחרי שמונה הד''ר ירון זליכה לחשב הכללי שמתי לב שהוא נלחם בשחיתות. היה לי מעניין לעקוב אחר פעולותיו אשר נראו כמלחמה בשחיתות שלא תלויה בדבר (ירון זליכה – נאום המפלצות).

אחר כך, לאחר שאהוד אולמרט מונה כשר האוצר, בעקבות התפטרות בנימין נתניהו, חשתי כי השתנו מטרותיו של זליכה. התקבל הרושם שהמלחמה בשחיתות תלויה בדבר – במחנה הפוליטי של החשוד בשחיתות (זליכה לאן).

בימים אלה, עם הופעת הדו''ח השנתי של מבקר המדינה (דוח שנתי 60א), מתברר כי:
בתחום המינויים וסדרי ההעסקה במשרד האוצר, נמצאה סדרה של ליקויים שיש לתקנם ולמנוע את הישנותם, במיוחד לאור היות משרד האוצר אחראי לניהול יעיל ותקין של תקציב המדינה ומשרד זה צריך שישמש דוגמה למשרדים אחרים.
מבוא, עמ' 7
מהמשך הדו''ח, הפרק השביעי, מתברר שהד''ר ירון זליכה בעצמו חשוד בשחיתות.יש בקטע הדוח על משרד האוצר שני עניינים בהם היה זליכה מעורב: ליקויים במתן היתרים לעבודה פרטית ל-‏40 עובדי המשרד והסדרים בעניין נסיעות לחו''ל בעיקר באגף החשב הכללי (פרק שביעי, עמ' 299). בחרתי להתמקד בליקויים בעניין ההיתרים לעבודה פרטית כי קל יותר לראות את חלקו של זליכה .

אמנם שמו של זליכה לא מוזכר בדוח ולכן לכאורה אין בסיס לחשדות נגדו. מצד שני, מתוארים שם בפירוט רב תהליכי מתן היתרים לשני עובדים בכירים. מוזכרים שם ההיתרים הלקויים (הלא מתאימים) לעבודה פרטית שנתן ה''חשכ''ל'' (לשעבר) לעובד בכיר לשעבר ב' (פרק שביעי, עמ' 316). כן מוזכרים שם חשדות דומים (בקשר לעבודה פרטית) נגד עובד בכיר א'. מהמידע שהתאסף במהלך השנים מובן שמדובר באישורים שביקש וקיבל הד''ר ירון זליכה (מבקר המדינה על ''לוחם השחיתות'' ירון זליכה).

כפי שמבהיר לנו הדו''ח (פרק שביעי, עמ' 306) בתקשי''ר, תקנון שירות המדינה, ישנן הגבלות על עבודה פרטית כדי למנוע ניגודי עניינים, על מספר השעות שאפשר לעבוד בעבודה הפרטית, על השכר וכו'. יש בתקשי''ר גם נוהל הקובע איך צריך לפעול עובד שמעוניין לקבל אישור ואיך צריכים לפעול הגורמים שאמורים לאשר או לדחות את הבקשה.

כאמור מי שירצה ימצא פרטים שמבהירים היטב את הליקויים (עבירות על התקשי''ר) הקשורים להיתרים שקיבל זליכה. אבל אנחנו נסתפק בנאמר בראשית הפרק כחלק מ''עיקרי הממצאים'' נכתב:
בהליך אישור ההיתרים שניתנו לעובד בכיר לשעבר א' במשרד האוצר התגלו ליקויים הנוגעים לאלה: התאמת גובה השכר שקיבל ממוסד אקדמי שבו הועסק למגבלות השכר המותר, אישור שקיבל לכהן במשרת ניהול בכירה באותו מוסד, הליך אישור הבקשה, היעדר חלק מהתיעוד הנדרש, והיקף העבודה שאושרה. במתן היתרים לעובד בכיר לשעבר ב' במשרד האוצר לעבוד במוסד אקדמי היו ליקויים, בין השאר, כאלה הנוגעים להיקף העבודה שאושרה לו, לדיווח על השכר שקיבל מהמוסד האקדמי ולהליך מתן האישור עצמו.
מסתבר שלא מדובר במעידה חד-פעמית; שלא מדובר בליקויים שוליים, אלא בתהליך שחזר על עצמו במהלך השנים. זליכה מעורב בליקויים (שחיתות) בשתי רמות כעובד בכיר שנזקק להיתרים וכמנהל שהשתתף באישור היתרים לעובד בכיר ב'. בתשובתו (עמ' 315) טען זליכה שמדובר בכשלים של אחרים – אלו שטיפלו בבקשות שלו להיתרים. באופן כללי יש בטענה מהסוג הזה מידה מסוימת של צדק. אלא כאשר מדובר בזליכה, ''הלוחם בשחיתות'', שהיה חלק מתהליך האישורים; שנהג להקפיד על קוצו של ''יוד'' בלא מעט מקרים אחרים, מן הראוי שיהיה נקי מרבב.בתחילת הדרך, בראשית שנת 2003, נוצר הרושם שמלחמתו בשחיתות של החשכ''ל זליכה, ראויה לציון ותמיכה כי מטרתה לבער שחיתות והיא אינה תלויה בדבר. בהמשך הסתבר שמלחמתו כנראה תלויה בדבר – אינטרס פוליטי. בימים אלה התברר לנו שהוא עצמו נחשד בשחיתות לאורך תקופת כהונתו במשרה הבכירה.

ממצאי הביקורת בעניין ההיתרים לעבודה פרטית במשרד האוצר מאירים גם את בעייתו של החתול שהוטל עליו לשמור על השמנת:
... מלמדים שמשרד האוצר ונש''ם [נציבות שרות המדינה] אינם עומדים על קיום מלא של הוראות התקשי''ר ונוהלי נש''ם ובכך מסכלים את תכלית ההסדרים בדבר היתרים לעבודה פרטית. ניתן היה לצפות ממשרד האוצר ומנש''ם שיקפידו הקפדה יתרה על בחינת בקשות לעבודה פרטית של עובדים בכירים, האמורים לשמש דוגמה אישית כמי שמאשרים בעצמם בקשות של עובדים הכפופים להם.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי