פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
מצרים, מאז ועד בכלל
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 2:00)


מצרים, מאז ועד בכלל

נסים ישעיהו
עיון שטחי בפרשיות השבוע האחרונות עשוי לעורר את השאלה, בשביל מה התורה מספרת לנו את כל זה? האם סיפורים אלה אקטואליים עבורנו לאחר שהעבדות מוגרה כמעט כליל וגם התערבות גלויה של הבורא יתברך בהנהגת העולם אינה חזון נפרץ? או בלשונו של בעל השפת אמת:
הנה בעשרה מאמרות נברא העולם, ורק פרשה אחת של בראשית שנשלם על ידה כל [הסיפור של] מעשה בראשית; ולהוציא בני ישראל ממצרים נצרך כל כך [הרבה] פרשיות על זה.
מה עלינו ללמוד מסיפורים אלה בכלל ומאריכות הפירוט בפרט? משיב על כך בעל השפת אמת:
כי לתקן מעשה רשעים הוא עבודה רבה יותר מלברוא חדשות; כי הוא [יתברך] כל יכול, אבל מה שניתן הבחירה לבשר ודם והוא מקלקל – לזה צריכין עצות. לכן תיקון הבריאה וקיומו [מבחינה ערכית] הוא יותר גדול מגוף [עצם מעשה] הבריאה; והבריאה היה בכלל, ויציאת מצרים הוא תיקון הבריאה בפרט, ונשתנו כל הנבראים, אור ואש ורוח, שמים וארץ, יבשה וים כו', בכל דבר נעשה שינוי בעשר מכות, כי הוא תיקון הבריאה כנ''ל. והוא בבחינת פרט, לכן כתיב ''אשר הוצאתיך מארץ מצרים'', ולא אשר בראתיך, כי יציאת מצרים יותר פלא, והוא מיוחד לבני ישראל שהוציאנו מארץ מצרים להיות מיוחד אליו יתברך.
ובכל זאת, איך הדברים קשורים אלינו היום? האם נוכל להקביל את שיעבוד מצרים לאיזושה תופעה בחיינו, כדי שנוכל ללמוד משהו אקטואלי מסיפור השיעבוד, המכות והגאולה?
(תורה אור, וארא): שכל בחינות הגלות הוא בחינת גלות מצרים.
הנחת היסוד היא כי אנו מצוים כיום בגלות קשה ביותר; קשה אף מזו שהיתה במצרים ועל כן סיפורי גלות וגאולת מצרים אקטואליים מאד עבורנו.

עבודת פרך

שיעבוד בני ישראל בגלות מצרים מתואר כך:
(שמות א): יג וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ: יד וַיְמָרֲרוּ אֶת-חַיֵּיהֶם בַּעֲבדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל-עֲבדָה בַּשָּׂדֶה אֵת כָּל-עֲבדָתָם אֲשֶׁר-עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ:
(בעל הטורים): וארבעה מיני עינויין בפסוק: וימררו את חייהם בעבודה קשה; בחומר ובלבנים; ובכל עבודה בשדה; את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך.

(רש''י): בפרך. בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו:
אבל יש עוד פירושים למלה הזאת. במסכת סוטה (יא/ב) אומר ר' אלעזר כי הפירוש למלה בפרך – בפה רך. כלומר, היו שם מלים יפות אבל הן הסתירו מאחוריהן שיעבוד קשה. נו, איזה סוג של שיעבוד יכול להסתתר מאחורי מלים יפות? יש כמה:
(רש''י): מלאכה שלא לצורך. [לדוגמא] אל תאמר לו החם לי את הכוס הזה כאשר אינך צריך; עדור תחת הגפן עד שאבוא.
הדוגמא השניה של רש''י מתיחסת למלאכה שאין לה קיצבה; שאינה מוגבלת בזמן או בשטח ידועים מראש, אלא משכה נתון לשגיונותיו של המעביד. והנה פירוש נוסף:
(סוטה יא/ב): אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. ולמאן דאמר נמי [גם ר' אלעזר שסובר] התם בפה רך, הכא ודאי בפריכה.
ארבעת הפירושים מבטאים ארבע רמות של שיעבוד:
א. בפרך כפשוטו; שעובדים עד שמגיעים לסף קריסה.
ב. עבודות מיותרות רק כדי שלא יוכלו לנוח.
ג. עבודה שאין יודעים את סופה.
ד. מלאכת האנשים לנשים ומלאכת הנשים לאנשים.

לדעת חז''ל, זו האחרונה קשה מכולם. שכן כאשר אין הבחנה בין מלאכת האנשים למלאכת הנשים – זה תוהו ובהו מוחלט.

שיעבוד מצרים בימינו?

המשותף לכל ארבע רמות השעבוד הוא שלא הותירו למשועבדים זמן וכח לעסוק קצת גם ברוחניות, בעבודת ה'. לכן מכביד פרעה את השיעבוד מיד כאשר מוגשת הבקשה (שמות ה, א): שַׁלַּח אֶת-עַמִּי וְיָחֹגּוּ לִי בַּמִּדְבָּר:

והוא עצמו מנמק צעד זה (שם, שם, יז) במלים: נִרְפִּים אַתֶּם נִרְפִּים עַל-כֵּן אַתֶּם אמְרִים נֵלְכָה נִזְבְּחָה לה':
(תורה אור, שם): וכמו שהיה גלות מצרים בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו', כך בכל בחי' גלות – אף שאין דוגמתן ממש בגשמיות – מכל מקום יש בחי' עבודה קשה בחומר ובלבנים.
בעברית פשוטה, שיעבוד מצרים זה מצב בו האור האלוקי אינו מתגלה לאדם, כי האדם שקוע מדי בעניינים המסיחים דעתו מהתבוננות שעשויה להוביל אותו לגילוי האור האלוקי. זה המצב שהיה קיים במצרים של אז וזה גם המצב מאז; לא מצליחים לחוות את גילוי האור האלוקי; להגיע למודעות שה' הוא האלוקים, למרות שהמציאות חושפת עובדה זו לעיני כל. וכאמור, לא מצליחים כי משועבדים.

כל אחד יכול להתבונן בארבע רמות השיעבוד שהבאנו לעיל ולנסות להשליך אותן על ימינו אנו. זה יכול להיות תרגיל מעניין מאד.

אנחנו מעוניינים לברר מדוע, למרות שלכאורה אין עלינו שיעבוד חיצוני מסוג כלשהו, אנחנו אפילו לא מנסים לצאת משיעבוד מצרים?
(תורה אור, שם): והנה המעכב בחי[נת] הולדה והתגלות אור ה' לצאת מהעלם והסתר שבמוחו [של כל אדם] אל גילוי הלב, הוא בחי' גלות מצרים שהוא בחי' מצר הגרון שהוא האמצעי בין מוחין שבראש ללב.
ככלל, האדם מונע ע''י רגשות ורגישויות שמקורן בלב; הלב מפעיל את השכל שבמוח, שימציא תחבולות כיצד למלא את תאוותיו; כאשר השכל מבין שעניין מסויים אינו רצוי – הוא אמור להשפיע על הלב לשנות עמדה ולסלוד מאותו עניין בלתי רצוי, אבל זה לא בדיוק מה שקורה. במציאות המוכרת לנו, הלב ממשיך בשלו גם אם השכל מורה לכיוון הפוך לחלוטין, וזהו השיעבוד.

משיעבוד לגאולה

ההנחיות שהשכל מנסה להעביר אל הלב נתקעות במצרי הגרון ואינן מגיעות אל הלב, וזה מה שיוצר את שיעבוד מצרים שלנו; מצרי הגרון. מדוע ההנחיות נתקעות בגרון?
(שם, שם): ושם [במצרי הגרון] הוא בחי[נת] שר המשקים שר האופים ושר הטבחים שהוא בחי' וושט וורידין שהם הם בחי' כל תענוגי עוה''ז (עולם הזה) ומחשבותיו ועסקיו ותחבולותיו אשר ישתמש בהם כל אחד לפי ערכו; והם הם המונעים ומעכבים, וּמְסָכים המבדילין בין אור ה' שבמוח ובין גילוי הלב.
או במלים פשוטות, טוב לנו עם מה שיש לנו; עם תענוגות העולם הזה, ההרגלים, ההווי המוכר. מספרים לנו על איזו גאולה, טוב עתידי שלא ברור מה טיבו אבל ברור לגמרי שבדרך אליו חייבים להיפטר מכל מיני הרגלים מוכרים ונוחים יחסית. או בלשונו של אחד מגדולי הצדיקים לפני כמאה ועשרים שנה: רבש''ע, הבטחת לנו טוב נפלא אבל עתידי בעוד את תענוגות העולם הזה חווים מיד; אילו רק עשית הפוך, שהטוב האמיתי היה מתגלה מיד והרע המתחפש לטוב היה הבטחה עתידית...
(תורה אור, וארא): וכן ענין הגאולה, כתיב (מיכה ז, טו) כִּימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת:
בסופו של דבר הרי אין ברירה; כמו במצרים המקורית כך גם בימינו, כשמגיע זמן הגאולה – נגאלים. ואם לא יוצאים מרצון וצריכים ח''ו לספוג את מכות מצרים, סופגים אבל יוצאים. לא נשארים בגלות. אמנם, בשונה מגלות מצרים, קיצה של גלותנו לא נתגלה, אבל הסימנים ניתנו לנו ואלה מלמדים כי כבר באה העת.

העיכובים קיימים רק מצידנו; אנחנו אלה שזכינו לשוב בהמונים אל ארץ חמדת והחלטנו כי לא נשתף את תורת ישראל בניהול חיי עם ישראל בארץ ישראל. בכך ניתקנו עצמנו מאלוקי ישראל אשר נתן לנו את הארץ ואת התורה והבאנו את עצמנו אל סף חורבן.

את המהפכה הדרושה ניתן לחולל ברגע אחד; נחיל על עצמנו את משפט התורה בעניינים שבין אדם לחברו ובין הרשות לאזרח, ומיד ניגאל בעזרת ה', גאולה אמיתית ושלמה.

ואז יהיה רק טוב ליהודים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


ניסים, כדאי גם מעט להיות מציאותיים
חזי (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 7:18) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נבנסתי דרך הקישור לאתר של ''אור ישראל'', וקראתי שם:
''תנועת אור ישראל הוקמה בקיץ (י' סיוון) שנת תשס''א''.

בעוונותי הרבים, איני נוהג להשתמש בתאריך העברי הקדוש, ואני לא בטוח אם אני יודע לתרגם אותו לתאריך השימושי כיום.

האם לא ראוי לכתוב לצד התאריך הקדוש, גם את התאריך הטמא ?

אני משער שיש עוד כמה בודדים כמוני שאינם נוהגים להשתמש בתאריך העברי.

אני תמהה מדוע אנשים דתיים אימצו לעצמם להשתמש בספרות טמאות, ולא לכתוב, כמו במקורות: ''שנת ארבעת אלפים וארבע, למנינם''.
_new_ הוספת תגובהניסים, כדאי גם מעט להיות מציאותיים. אכן אכן.
נסים ישעיהו (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 10:27)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

שנת ה-תשס''א מקבילה בדרך כלל לשנת 2001.

חודש סיון מקביל בדרך כלל לחודש יוני.

במקרה שלנו - 1.6.01

תודה על ההערה,
נסים.
_new_ הוספת תגובהניסים, כדאי גם מעט להיות מציאותיים. אכן אכן.
חזי (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 13:06)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נסים,
קויתי שתבין כי לא טרחתי לכתוב את תגובתי אליכה רק כדי שתתרגם לי את התאריך. זה למעשה אינו מענין אותי בכלל.

ההערה שלי היתה כי יש לפחות לכתוב גם את התאריך המקובל.

אגב,
אני טוען כי התאריך העברי הוא דבר להיסטוריה, ואינו ראוי אפילו לכתוב אותו במקביל למקובל.
זה בילבול מיותר, ואינו מוסיף כבוד לכותב אותו...
_new_ הוספת תגובהניסים, כדאי גם מעט להיות מציאותיים. אכן אכן.
סתם אחד (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 13:31)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כדאי שיהיה לך קצת כבוד למסורת היהדות.
_new_ הוספת תגובהבשביל כבוד צריך לעבוד
חזי (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 18:09)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עם כל הכבוד למסורת היהודית,
יש דברים שצריך לשנותם.

היחוד של העם היהודי, שידע להתאים את עצמו למציאות.
ללא התאמה למציאות, העם הזה היה מזמן נכחד...
_new_ הוספת תגובהמה זה בדיוק מציאותי?
נסים ישעיהו (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 14:06)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.
כיהודי אני מנהל את החיים שלי על פי הלוח העברי; כך לא מזמן חגגנו את חג החנוכה החל ביום כ''ה לחודש כסלו ובעוד כעשרה ימים נחגוג את ט''ו בשבט בלי קשר ל - 07.02.04, היום בו הוא חל על פי הלוח הכללי.

אז מכיון שאני יהודי, הכי מציאותי זה להתייחס ולחיות על פי הלוח העברי.

אגב, גם ימי הולדת חוגגים אצלנו על פי הלוח העברי וגם בר מצוה ויום נישואין.

המציאות האחרת במדינה הזאת, זו המתנהלת על פי הלוח הכללי, קורסת בכל המישורים וכבר מתברר כי זו מציאות מדומה.

ובמה שנוגע לכבוד, זה באמת לא מעניין אותי. שלא יכבדו אותי.
_new_ הוספת תגובהמה זה בדיוק מציאותי?
חזי (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 18:33)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבתה:
''המציאות האחרת במדינה הזאת, זו המתנהלת על פי הלוח הכללי, קורסת בכל המישורים וכבר מתברר כי זו מציאות מדומה.''

אני יכול להבין ממכה כי אתה רוצה לבטל את השימוש בלוח הכללי במדינת ישראל ?

זה שאתה משתמש בלוח העברי לצרכים אישיים שלך, זה בסדר.
אבל אתה יודע כי הלוח הזה כבר כמעט ולא בשימוש אצל הציבור היהודי בישראל, ובכל זאת אתה משתמש לי לצורכי הכלל.

מענין למה קראתה ''מציאות מדומה''.

ניסים, אני קורא את המאמרים שלך, ומשתדל לא להגיב עליהם.
הם מאמרים של אדם אשר חי ''במציאות מדומה'' כמו שקראתה לזה.

האמת, חבל לי לקלקל לכה את המציאות שלכה.
יש בה יופי, אותו היופי שיש בחלום...

שאלתה: ''מה זה בדיוק מציאותי'' ?
מציאותי הוא אדם שמשלים עם העובדה ששפת האידש גוועת,
אדם שמשלים עם העובדה שהעולם משתמש בספרות, אדם שמשלים עם העובדה שאין בית מקדש, ולכן אין טעם להשחית יבול (אשר לפי התורה היה אמור להנתן ללויים).
עוד ועוד...

ולעניננו, אדם שמשלים עם העובדה כי הלוח העברי הינו נחלת העבר, בכל הנוגע לחיי היום יום.
זה לא יפריע לכה אישית להמשיך לנהל את החגים ואת ימי ההולדת לפי הלוח העברי.
_new_ הוספת תגובהלא התכוונתי לדון בשאלה, מה זה בדיוק מציאותי?
נסים ישעיהו (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 21:25)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

נושא המאמר היה אחר ועדיף שתתייחס אליו.

דוקא חשבתי שתתייחס למה שהבאתי אודות הפירוש של עבודת פרך שזה 'עבודת האנשים לנשים ועבודת הנשים לאנשים' ותגלה לכולם כי רעיונות פמניסטיים היו כבר אז, אצל המצרים הקדמונים. רק שהם ידעו כי זה מוביל לחורבן ולכן הלבישו את זה על בני ישראל בניסיון לשבור אותם.

כתבת: אני יכול להבין ממכה כי אתה רוצה לבטל את השימוש בלוח הכללי במדינת ישראל?

לא, אני לא רוצה. ובכלל, כתבת בהודעה הראשונה שלך אלי לפני כך וכך שבועות שאינך בקי במקורות ובמסורת ישראל (הניסוח שלי, זה לא ציטוט) וזה כנראה נכון מאד אם נלמד על הידע שלך מדבריך בהודעה זו.

לעצם העניין, שאלת אז אשיב כי אלפי שנים חיים יהודים במציאות מדומה ושורדים. אלה מבינינו שבחרו להתחבר אל המציאות הגלויה, נטמעו באותה מציאות ואבדו עקבותיהם.

מסתבר אם כן שלא כל מה שנראה כמציאות הוא אכן מציאות ולא כל מה שנראה דמיוני - שייך לעולם החלומות.

לא הבנתי את עניין האידיש, הספרות ושאר ירקות שהוספת, איך זה מתחבר לנאמר קודם, אבל לא נראה לי שזה חשוב.

שבת שלום ומבורך,
נסים.
_new_ הוספת תגובהמה זה בדיוק מציאותי?
יעקב מתלון (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 20:11)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לניסים ישעיהו,
לפי דעתי אתה צודק, כיהודים חיינו מתנהלים לפי הלוח העברי.
יישר כוח!
_new_ הוספת תגובהניסים, כדאי גם מעט להיות מציאותיים
סתם אחד (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 11:51)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה להיות מציאותיים

שהמציאות מלאה בחוטאים ומטומטמים
_new_ הוספת תגובההפיכת התאריך ללוע''זי:
רפי אשכנזי (יום חמישי, 29/01/2004 שעה 18:56)
בתשובה לחזי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חזי היקר: מוסיפים 240 למיספר העברי ויוצא הלוע''זי...
תמיד לשרותך...
_new_ הוספת תגובהתכל'ס
עמיש (יום שישי, 30/01/2004 שעה 12:58) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה המשמעות הפוליטית לימינו אלה.
_new_ הוספת תגובהתכל'ס
נסים ישעיהו (יום שישי, 30/01/2004 שעה 13:34)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

קרא את המצע באתר שלנו ואת הפתרונות המוצעים שם.

שבת שלום ומבורך,
נסים.
_new_ הוספת תגובהעדיפות החוק היהודי על החוק הקיים
גילאון שהם (יום שישי, 30/01/2004 שעה 19:27) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כאפיקורס, ואתאיסט ,הייתי מאמץ בשתי ידיים את הסנהדרין והצדק ההלכתי הקדום, על ערמת החוקים העותמניים,אנגלו,סוציאליים שנתקענו איתה.( עם שפורים הכרחיים כמובן)
_new_ הוספת תגובהעדיפות החוק היהודי על החוק הקיים
נסים ישעיהו (שבת, 31/01/2004 שעה 19:54)
בתשובה לגילאון שהם
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אשמח לראות הצעות לשיפורים מעבר למה שנכתב במצע.

אפשר (ורצוי) במסגרת פומבית ואפשר גם במייל פרטי.

שבוע טוב ומבורך,
נסים.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי